تنظیمات واگذاری وظایف

در اکثر سازمان ها افرادی با مسئولیت های سیستمی زیاد وجود دارند که عدم حضورشون وقتی که به مرخصی و یا ماموریت به سر می برند  بسیار محسوس میشود . در این زمان ها تسک هایی با فرصت انجام کم به کارتابل این اشخاص وارد شده اند و باید تعیین تکلیف گردند که دغدغه خیلی از این افراد در زمان عدم دسترسی به سیستم می باشد ، اکثر این افراد که غالبا مسئول می باشند (مدیر ، رئیس و …)  به دلیل نبود دانش یا سهل انگاری و یا مشغله زیاد واگذاری دستی وظایف را فراموش میکنند . در این مقاله تنظیمات واگذاری وظایف توضیح داده می شود.

ما میخواهیم با تنظیمات واگذاری وظایف در هنگام ثبت مرخصی یا ماموریت با گرفتن شخص جایگزین از کاربر این کار رو به صورت خودکار انجام دهیم .

طریقه دستی تنظیمات واگذاری وظایف به این صورت است که با کلیک بر روی نام کاربری گزینه Nintex Workflow  در سربرگ واگذاری وظایف این امکان رو داریم که تاریخ و شخص جایگزین رو مشخص کنیم

تنظیمات واگذاری وظایف

اما اگر بخواهیم میتوانیم تاریخ شروع و پایان و شخص جایگزین رو در فرم های ثبت مرخصی یا ماموریت بگیریم

تنظیمات واگذاری وظایف

خب بعد از ثبت فرم مرخصی باید در ورک فلو با اکشن Execute SQL    اگر برای کل روز میخاهیم وظایف واگذار شود به صورت زیر تاریخ شروع و پایان رو ایجاد میکنیم

Select

 concat(convert(varchar,dateadd(MINUTE,210,StartDate), 23),’ ‘,’00:01:00.000’) as SDate,

concat(convert(varchar,dateadd(MINUTE,210,EndDate), 23),’ ‘,’23:59:59.000’) as FDate

 FROM            AllUserData

WHERE      (tp_ListId = ‘***********’) AND (tp_IsCurrent = 1) AND (LEN(tp_DeleteTransactionId) < 1)  and tp_id={ItemProperty:ID}

خروجی در دو متغیر از نوع یک خط متن به نام های SDate  و  FDate ریخته میشود.

سپس مجدد با اکشن Execute SQL  رکوردی در دیتابیس Nintex  جدول Delegate با تاریخ شروع و پایان و شخصی که وظایف به او واگذار شده از کد زیر استفاده میکنیم .

نکته : یوزر استفاده شده در کانکشن این اکشن باید دسترسی های لازم به دیتابیس شیرپوینت را داشته باشد

  Insert into [NW2013DB].[dbo].[Delegation]

([Username],[StartDate],[EndDate],[Delegate])

  VALUES (‘{ItemProperty:User1}’,'{WorkflowVariable:SDate}’,'{WorkflowVariable:FDate}’,'{ItemProperty:User2}’);

پس از ثبت مرخصی یا ماموریت میبینیم که رکوردی در این جدول ایجاد شده که نشان دهنده واگذاری خودکار وظایف کاربر می باشد . با این ترفند هیچ وظیفه ای در انتظار پایان مرخصی مسئول فوق نمی ماند .

تنظیمات واگذاری وظایف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *